Ενορχήστρωση και ανάλυση της Sonata no 8, op.13 (Pathetique) του Ludwig van Beethoven.

Ξανθόπουλος, Βασίλειος (2023-06-30)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


2115_01. Ενορχήστρωση Sonata no. 8, op. 13, Mov. 1 - Beethoven.mp3

2115_02. Ενορχήστρωση Sonata no. 8, op. 13, Mov. 2 - Beethoven.mp3

2115_03. Ενορχήστρωση Sonata no. 8, op. 13, Mov. 3 - Beethoven.mp3