Νάματα Ιορδάνεια: Δόξα εις τους αίνους των Θεοφανείων = Glory to the Lauds of Epiphany.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Με μολύβι σημειώνεται παραλλαγή.

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Β', Πα

Files in this item


Μαυροπουλος - Αχτινούδης 1.mp3