Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων: Δόξα είς τους αίνους Ιωάννου του Βαπτιστού = Glory to the Lauds of St John the Baptist.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο